பாரதியியல்: கவனம் பெறாத உண்மைகள்

August 31, 2016

ய. மணிகண்டன்

பாரதியியலில் துலக்கம் பெற வேண்டிய சில களங்களில் இந்நூல் புதிய ஒளியைப் பாய்ச்சுகின்றது; அரிய ஆதாரங்களை முதன்முறையாக வெளிப்படுத்துகின்றது.

ரூ.140/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *