பூமியின் கதை

August 26, 2016

ஆத்மா கே.ரவி

“கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் பிறந்த நமது பூமி என்னவாக இருந்தது?என்ன ஆகிக்கொண்டு இருக்கிறது?இந்த பூமியில் தோன்றிய உயிரிகளின் அடுத்தடுத்த வளர்ச்சி நிலையை பின்நோக்கி பார்க்கும் நூல்.”

ரூ.60/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *