மனிதன் பறந்தான்

August 26, 2016

ஆத்மா கே.ரவி

“பறவைகளைப் போல பறந்து திரிய மனிதன் துவக்கத்தில் செய்த முயற்சிகள் முதல் பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே சீறிப்பாய்ந்து கொண்டு இருக்கும் ராக்கெட் சாதனைகள் வரை மனிதன் பறந்த கதைகளை பேசும் நூல்!”

ரூ.40/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *