மரபியல்

August 26, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

“அறிவியலின் வருங்காலத்தை நிர்ணயிக்கப் போகிற மனித இனத்தின் மிகப்பெரிய மருத்துவ சவால்களுக்கு விடைகாணுகின்ற மரபியலின்100க்கு100தகவல்கள்.மரபியல் சார்ந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை காண்கிறது இந்நூல்.”

ரூ.30/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *