மார்கசியததின் இன்றைய தேவை

August 23, 2016

ஜி. ராமகிருஷ்ணன்

மார்கசியததின் அடிப்படை கோட்பாடுகளை விளகியுள்ள இச்சிறுநூல்.இன்றைய ஏகாதீபத்தீயவாதிகள் தங்களுடைய ஆதிக்கதிற்காக உருவாக்கியுள்ள உலகமயத்திலிருந்துஉலகத்தை விடுவிக்கும் ஒரே வலுவான ஆயுதம் மார்கசியம் மட்டுமே என்பதை ஆணித்தரமாக நிரூபிகிறது.

ரூ.10/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *