வடக்கேமுறி அலிமா

July 11, 2016

 

கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா

 இந்த பிரதியல் ஏன் இத்தனை வீச்சமெடுக்கிறது என்று கேட்காதீர்கள்.

இந்தச்சமூக அமைப்பு ஏன் இத்தனை அலங்கோலமாயிருக்கிறது என்று வேண்டுமானால் கேளுங்கள்.

₹ 100.00

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *