வனம் எழுதும் வரலாறு

July 15, 2016

சத்நாம்

தமிழில்: பிரசன்னா

பஸ்தர் காடுகளில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கெரில்லாக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையையும், அந்தக் காடுகளினூடே நான் பயணிக்கும்போது கண்ட பழங்குடி மக்களின் வாழ்க்கையையும் இந்நூல் விவரிக்கின்றது.

ரூ.130/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *