வரலாறு மறந்த விஞ்ஞானிகள்

August 26, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

“மனித சமூகம் புதிரானது.புவியின் புன்னகை விடுகதை போன்றது.சரித்திரம் இருக்கிறதே அதன் மௌனமான மர்மத்தின் முன் எத்தனையோ பலிகள்.தன் வாழ்நாளெல்லாம் அறிவியல் சோதனைகளில் ஈடுபட்டு அதன் பலனை எதிர்பார்க்காமல் மறைந்து போன பல சாதனை விஞ்ஞானிகள் பற்றி இந்நூல் விவரிக்கிறது.”

ரூ.50/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *