வரையலாம் வாங்க ஓவிய பயிற்சிப் புத்தகம்

August 31, 2016

ஓவியர்:கி.சொக்கலிங்கம்

வட்டம் சதுரம் முக்கோணம் செவ்வகம் கூம்பு அறுகோணம் உருளை பட்டை நீளத்தில் வடிவம் எல்லாம் அடங்கிடுமே!ஒன்றின் உருவம் அடிப்படையில் எந்த வடிவம் கண்டுபிடி!

ரூ.60/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *