வாசிப்பு முறையின் அரசியல்

August 20, 2016

பாலாஜி சம்பத்

இந்தப் புத்தகம் தேர்வின் தேவையைப் பற்றி கேள்விகளை எழுப்புகிறது.தேர்வுகளைப் பற்றி நாம் நம்பும் பல விஷயங்கள் உண்மை அல்ல.தேர்வு முறையில் ஆழமான பிரச்சனைகள் உள்ளன என்றும் இப்புத்தகம் வெளிக்கொண்டு வருகிறது.

ரூ.20/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *