அறியப்படாத தமிழகம்

தொ.பரமசிவன். தொ.பரமசிவன். தமிழ் சமூகச் சூழலை வரலாற்றுப் பின்னணியுடன் ஆராய்ந்து சொல்லும் மிகச் சில ஆய்வாளர்களில் ஒருவர். தமிழ் தேசியம், திராவிட ஆய்வுகளில் இவர் செய்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் அசாதாரணமானவை. இயல் விருது பெற்றவர். ரூ.120/-  

பண்பாட்டு அசைவுகள்

தொ.பரமசிவன். தமிழ் சமூகச் சூழலை வரலாற்றுப் பின்னணியுடன் ஆராய்ந்து சொல்லும் மிகச் சில ஆய்வாளர்களில் ஒருவர். தமிழ் தேசியம், திராவிட ஆய்வுகளில் இவர் செய்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் அசாதாரணமானவை. இயல் விருது பெற்றவர்.   ரூ. 200/-