ஆளுமைகள், சந்திப்புகள், உரையாடல்கள்

August 19, 2016

மணா

மணா தீராநதியிலும் புதிய பார்வையிலும் முப்பது ஆளுமைகளுடன் நிகழ்த்திய உரையாடல்களின் தொகுப்பு இது. கலை, இலக்கியம், அரசியல், பண்பாடு என விரியும் இந்த உரையாடல்கள் அனுபவம் சார்ந்தும் கருத்துக்கள் சார்ந்தும் புதிய வெளிச்சங்களைத் தருகின்றன.

ரூ.300/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *