இசையாலானது…

September 1, 2016

கிருஷ்ணா டாவின்சி

14இசை மேதைகளின் இளமைக் காலத்தையும்,அவர்கள் தங்களை கலைஞன் என அறிந்து கொண்டத ருணங்களையும்,போராடி வெற்றிகண்ட வரலாறையும் இசையாலானது என்னும் இந்நூலின் சுவாரசியமாக எழுதியுள்ளார்.

ரூ.50/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *