இலங்கை தமிழ் மக்களின் துயரம்

August 20, 2016

பிரகாஷ் காரத்

தற்போது பயங்கரவாதமும் இல்லை.தமிழ் ஈழம் கேட்கவில்லை.தமிழர்கள் தங்களுடைய உரிமைகளைத் தான் கேட்கிறார்கள்.குறைந்தபட்சம் சமஷ்டி அரசியல் அமைப்பு முறை;தமிழ் மக்கள் தங்களை தாங்களே ஆளுகின்ற ஒரு சுயாட்சி பிரதேசம்””வேண்டுமென்பது தான்…

ரூ.20/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *