உங்களுக்குள் ஒரு மருத்துவர்

August 9, 2016

அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

என் உடலை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதன்  அவசியம் என்ன?

எனக்குள் ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் எப்படி நம்புவது?

எனக்குள் இருக்கும் மருத்துவரை முழு பலத்தோடு வைத்துக்கொள்வது எவ்வாறு?

ரூ.50/-

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *