உலகை மாற்றிய சமன்பாடுகள்

September 1, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

பித்தாகரஸ் தேற்ற சமன்பாடு முதல் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விசை,வெப்ப முடுக்கவியலின் இரண்டாம் விதி,மாக்ஸ்வெலின் மின் காந்தவியல்,யுலர்,நேவியர் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் கணித உலகை புரட்டிப் போட்ட முக்கியமான சமன்பாடுகள் குறித்த நுட்பமான விவரணைகளை ஆயிஷா.இரா.நடராசன் இந்நூலில் வாசகர்களுக்கு தந்துள்ளார்.

ரூ.40/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *