எதரி்ல் இருக்​கை காலியாக இல்​லை

August 9, 2016

ஆசிரியர்: மெளனம் இரமேசு

துரித விலகலில்
விநாடி தாடசம்
விரியலாகிறது
விலக்கவும்
விகவுமொண்ணாத
வன்கொடை
கிடந்து
சுகிக்கக் கற்றுத் தருகிறது
மிச்சப்பட்ட நிழல்

ரூ.50/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *