குறுக்குவெட்டுகள்

July 24, 2016

‘குறுக்குவெட்டுகள்’ இயல் இசை நாடகம், ஆடிய ஆட்டமென்ன, சில நூல்கள் என மூன்று பகுதிகள் கொண்டவை. எல்லாமே வாழ்க்கை  பற்றியவை.

– அசோகமித்திரன்

ரூ.150/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *