சந்தித்தேன் (ஆளுமைகளுடனான நேர்காணல்கள்)

August 31, 2016

ச. தமிழ்ச் செல்வன்

ஒன்பது ஆளுமைகளின் நேர்காணல்களை வாசிப்பதன் மூலம் வாசகன் தமிழ்ச் சூழலின் சகல பாகங்களுக்குள்ளும் பிரவேசிக்கிறான்,பங்கு கொள்கிறான்,எதிர்வினைகள் புரிய ஆயத்தமாகிறான்.

ரூ.60/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *