சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் இல்லையேல் சுதந்திரம் இல்லை

August 22, 2016

சீத்தாராம் யெச்சூரி தமிழில்: ச. வீரமணி

46ஆவது பிரிவிற்குச் செல்லுங்கள்,அது,தலித்துகள்,பழங்குடியினர் மற்றும் இதர நலிந்த பிரிவினரின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார நலன்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறது.

ரூ.10/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *