சுய விமர்சனம்

August 9, 2016

கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா

ஒரு நிகழ்வை சாதாரணமாக கவனிப்பதற்கும் அசாதாரணமாக படைப்பு மனோபாவத்துடன் அணுகுவதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது.இந்த அசாதாரணமான கவனிப்பு முறைதான் படைக்கத் தூண்டுகிறது.

ரூ.120/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *