பட்ட விரட்டி

August 5, 2016

காலித் ஹுசைனி
தமிழில்: யூசுப் ராஜா

‘பட்ட விரட்டி’ என்ற பொருளுடைய தலைப்பைக் கொண்ட இந்நூல் ஆப்கானிய-அமெரிக்கரான காலித் ஹுசனியால் எழுதப்பட்ட முதல் புதினம்.

ரூ.250/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *