பண்பாட்டு வெளி பன்முகப் பார்வை

August 31, 2016

த.மு.எ.க.ச

வரலாற்றுப் பூர்வமாகவும் அறிவியல் பூர்வமாகவும் பண்பாட்டைப் புரிந்துகொள்ள,நிதானமும் பக்குவமும மிக்க ஓர் அணுகுமுறை தேவை என்பதை உணர்ந்த தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்,கலைஞகள் சங்கம் தமிழ்ப்பண்பாடு குறித்த ஆழமான ஆய்வுக்கட்டுரைகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்து முதல் கட்டுரைத்தொகுப்பாக இந்நூலை பாரதி புத்தகாலயம் வெளியிடுகிறது.

ரூ.200/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *