புரட்சியில் பகுத்தறிவு

August 26, 2016

ப.கு.ராஜன்

“இந்நூல் தத்துவம்,அறிவியல்,அரசியல் ஆகிய மூன்று துறைகளில் தொடக்கம் முதல் இன்று வரை ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சிப் போக்கை முழுமையாக ஆராய்ந்து ஒரு தெளிவான மார்க்சியப் பார்வையை முன்வைக்கிறது.”

ரூ.545/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *