பொருளற்ற ​சொற்கள்

August 9, 2016

ஆசிரியர்: ராஜ்குமார் ஸ்தபதி

மண் மக்கள் மொழி
மானம் மயிறு எல்லாம்
இழந்து சொரனையற்று
தோல் தடித்து இனாம்
இலவசத்திற்காக
உங்களுக்கு
முன் வரிசையில்
நிற்கையில் எழுதிய
கவிதைகள்

ரூ.50/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *