பொலிவியா:சேகுவேரா இன்றும் வாழ்கிறார்

August 20, 2016

டி.லட்சுமணன்

சே குவேராவின் எண்ணத்தை ஈடேற்றும் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக லத்தீன் அமெரிக்காவில் சாவேஸ்,மெரால்ஸ் திகழ்கிறார்கள்.இந்நூல் பொலிவியாவின் சமீபத்திய அரசியல் மாற்றத்தை விவரிக்கிறது.

ரூ.15/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *