மைக்கல் பாரடே

August 27, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

இந்நூலில் அரிய கண்டுபிடிப்பான மின்காந்தத் தூண்டலின் விதியினைக் கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானியின் வாழ்க்கை நாடக வடிவில் விரிகிறது.

ரூ.15/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *