வனவாசி

July 15, 2016

ஆசிரியர்: விபூதிபூசன் வந்த்யோபாத்யாய

வனம் எப்படி நகரமயமாகிறது என்பதை விவரிக்கும் மேற்கு வங்கக் கதை. நம் கண் முன்னாலேயே நமக்குத் தெரியாமல் காடு எப்படி காணாமல் போகிறது என்பதை மிக இயல்பாக விவரிக்கிறது.

ரூ.170/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *