விண்மீன்களின் வகை வடிவம் வரலாறு

August 26, 2016

த.வி.வெங்கடேஸ்வரன்

தமிழில் வானியல் பற்றி விரிவான அளவில் எளிமையாக வரும் முதல் நூல்.கோள்கள் பற்றி அவற்றின் அமைப்பு,இயக்கம்,வரலாறு பற்றி இதில் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது-.சில செய்முறைகளும் தரப்பட்டுள்ளன.இந்நூல் பிரபஞ்சம் பற்றிய மறை திறவுகளை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகிறது.

ரூ.160/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *