விவேகானந்தர்:கல்விச் சிந்தனைகள்

September 1, 2016

பேரா.அ.கருணானந்தம்

மாணவர்கள்,இளைஞர்கள் உலகில் கல்வி என்ற குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளைப் பற்றிய சுவாமி விவேகானந்தரது சிந்தனைகள் கருத்துகள் கண்ணோட்டங்கள் எப்படி இருந்தன என்பதை விமர்சனப் பார்வையுடன் கூறும் நூல்.

ரூ.40/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *