ஹாருகி முரகாமி

August 5, 2016

ஹாருகி முரகாமி

தமிழில்:க.சுப்பிரமணியன்

இந்த நாவல் மறுக்கவியலாதபடி நவீனமானதும், மாணவர் எழுச்சி, கட்டுப்பாடற்ற காதல், மது மற்றும் 1960-ன் பாப் உலகம் குறித்த ஞாபகங்களாலும் ஆனது. அத்துடன் இது உணர்ச்சிப்பூர்வமாக பதின்பருவ வயதின் மேலதிக அதிகபட்ச எழுச்சியையும் வீழ்ச்சியையும் விவரிக்கிறது.

ரூ.350/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *