சிறகுக்குள் வானம்

August 17, 2016

ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்

இருட்டு வணிகர்கள் ஏதேனும் சொல்லட்டும். வெளியே உலகம் வெளிச்சமாகத்தான் இருக்கிறது. நிறைவும் குறைவும் நெஞ்சில் இருக்கிறது. எது நெகிழ்ச்சி அளிக்கிறதோ அதுவே மகிழ்ச்சியளிக்கிறது

ரூ.125/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *