நேரு கொள்கையும் நடைமுறையும்

August 26, 2016

இ.எம்.எஸ்.நம்பூதிரிபாட்

நேருவின் கொள்கைகள் நடைமுறை பற்றி மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதிகாரத்துக்கு வந்த முதல் கம்யூனிஸ்ட் இ.எம்.எஸ்.இந்நூலில் ஆய்வு செய்கிறார்.

ரூ.140/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *