பெரியார் : ஆகஸ்ட் 15

July 15, 2016

பெரியாரின் – பெரியார் இயக்கத்தின் வரலாற்றையும் ‘இந்திய விடுதலை இயக்க’த்தின் உண்மையான வரலாற்றையும் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்களுக்கு இன்றியமையமையாததொரு நூல்.

ரூ.450/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *