வடக்கேமுறி அலிமா

August 5, 2016

கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா

 இந்த பிரதியல் ஏன் இத்தனை வீச்சமெடுக்கிறது என்று கேட்காதீர்கள். இந்தச்சமூக அமைப்பு ஏன் இத்தனை அலங்கோலமாயிருக்கிறது என்று வேண்டுமானால் கேளுங்கள்.

ரூ.100/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *