இன்னும் மிச்சமிருக்கும் இருள்

August 17, 2016

மாயா

மாயாவின் சமூக அரசியல் பார்வைகள் சமகாலத்தின் உரத்த சாட்சியங்களாக ஒலிக்கின்றன. நமது சமூகத்தைப் பீடித்திருக்கும் நோய்மைகள் குறித்தும் தீமைகள் குறித்தும் உரத்த குரலில் பேசும் இக்கட்டுரைகள் ஆழமான பார்வைகளுடனும் தெளிவான நடையுடனும் எழுதப்பட்டுள்ளன.

ரூ.70/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *